Waucheria sp., reka Vapa
Biodiverzitet Akvatičnih Ekosistema Srbije, ex situ zaštita (BAES ex situ)

NARUČILAC PROJEKTA:
MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
NAZIV PROJEKTA:
„EX-SITU ZAŠTITA BIODIVERZITETA AKVATIČNIH EKOSISTEMA SRBIJE“
ORGANIZACIJA ODGOVORNA ZA KOORDINACIJU I REALIZACIJU:
PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET KRAGUJEVAC

RUKOVODILAC PROJEKTA:
Doc. dr Vladica Simić (Prirodno–matematički fakultet Kragujevac)

UČESNICI U REALIZACIJI PROJEKTA

Prof. dr Vitko Sorić

Prirodno – matematički fakultet Kragujevac

Doc. dr Snežana Simić

Prirodno – matematički fakultet Kragujevac

dr Momir Paunović

Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd

Ana Petrović, dipl.
biolog ekolog

Prirodno – matematički fakultet Kragujevac

Vladimir Dimitrijević,
dipl. maš. ing

Prirodno – matematički fakultet Kragujevac

POLAZNE OSNOVE

 • Polazne osnove za  pokretanje projekta «Ex situ zaštita biodiverziteta akvatičnih ekosistema Srbije» određene su sledećim programskim aktivnostima i zadacima iz nadležnosti Uprave za zaštitu životne sredine - Ministarstva zaštite životne sredine:
  • Inventarizacija biodiverziteta na području Srbije
  • Klasifikacija stepena ugroženosti vrsta prema međunarodnim kriterijumima (IUCN nomenklatura)
  • Zaštita biodiverziteta u in situ i ex situ uslovima

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA

 • Na osnovu međunarodno usvojenih stavova, zaštita biodiverziteta osim u prirodnim staništima (in situ uslovi) sprovodi se i u veštačkim (ex situ) uslovima.  Ovaj vid zaštite neophodan je pre svega za vrste koje pripadaju kategoriji kritično ugroženih, odnosno onim vrstama za koje se sa sigurnošću očekuje da će izumreti u skorijoj budućnosti ukoliko se ne preduzme i ovaj vid zaštite.  

  Međunarodni dokument koji definiše polazne osnove ex situ zastite je:
         - Konvencija o biodiverzitetu -CBD, - UNCED, Rio de Janeiro, 1992

  U vezi sa prethodnim stavovima, osnovni cilj projekta je:

             
  Formiranje baze podataka o biodiverzitetu akvatičnih ekosistema Srbije i definisanje tehnika, postupaka, protokola i metoda ex situ zaštite ugroženih i ostalih vrsta vodenih organizama, kao i razvoj informacionog sistema ex situ zaštite na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

OSNOVNI ZADACI PROJEKTA

 • Unos podataka o prisutnosti i distribuciji vrsta u akvatičnim ekositemima Srbije (makroalge, makrobeskičmenjaci i ribe) u posebnu, namenski koncipiranu bazu podataka, na osnovu bibliografskih podataka i podataka istraživanja.
 • Formiranje ček lista makroalgi, makrobeskičmenjaka i riba za vodene ekosisteme Srbije.
 • Kategorizacija ugroženosti vrsta vodenih staništa prema kategorijama IUCN - 2001, verzija 3.1, (2001 Categories & Criteria, version 3.1) i formiranje nacionalnih crvenih lista.
 • Identifikacija akvatičnih vrsta kojima je neophodna ex situ zaštita na osnovu kategorije ugroženosti i razvijenog modela za procenu rizika izumiranja akvatičnih vrsta na nacionalnom nivou (ESHIPPO-PP model). (Simić et al., 2007.)
 • Ex situ tretman ugroženih i ostalih akvatičnih organizama i praćenje rezultata.
 • Unos podataka iz protokola i metoda ex situ zaštite ugroženih vrsta hidrobionata na nacionalnom nivou u koncipiranu bazu i usaglašavanje sa međunarodnim kriterijumima.
 • Razrada Internet oblika baze podataka pod nazivom: «Biodiverzitet Akvatičnih Ekosistema Srbije, ex situ zaštita» (BAES ex situ) i njeno povezivanje sa međunarodnim bazama i to: EUNIS, Fauna Europaea, FishBase, IUCN red List, Algaebase i dr).
Stanjanska reka, vodopad
                            
Copyright © 2006-2011 All rights reserved.